SERWIS FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000002610
Numer REGON: 191077610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2014-08-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/34564/14/353]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP1910776102001-03-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze 111572001-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibawojewództwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZIELNA nr domu 37 nr lokalu 3 P. kod pocztowy 00-108 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1PODSTAWA DOKONANIA WPISU DO REJESTRU HANDLOWEGO -„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 KWIETNIA 1996R. KANC. NOT. JAN SKWARLIŃSKI, GDAŃSK, UL. GARNCARSKA 4,6 M 4 -REPERTORIUM A NR 2159/96 ZMIANY DOTYCHCZAS NIEZAREJESTROWANE: 1) ZMIANA PAR.2;8;13;15;18;19;20 I 22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 STYCZNIA 2001R. -NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, KANC. NOT,; W-WA, REPERT. A NR 133/2001 2) ZMIANA PAR.7,19 I 21 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.02.2001R. -KANC. NOT. NOT. JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, KANC. NOT., W-WA, REPERTORIUM A NR 546/2001 TEKST JEDNOLITY2001-03-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MARCA 2002 R., REP. A NR 3311/2002, SPORZĄDZONY PRZED SŁAWOMIREM STROJNYM -NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ M. BARTNICKI, M. PRONIEWICZ, S. STROJNY: ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 I UST. 2 ORAZ PAR. 8 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2002-03-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LISTOPADA 2001 R., REP. A NR 16102/2001, SPORZĄDZONY PRZED SŁAWOMIREM STROJNYM-NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ M.BARTNICKI, M.PRONIEWICZ, S.STROJNY; ZMIENIONO PAR. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2002-05-10 do dziś
49 MAJA 2002 R., REPERTORIUM A NR 3574/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ EWĘ BIENIEK -NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §13, §20 UST. 1, §22 UST. 1, §26 9.08.2002 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 10265/2002, ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI2002-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2002-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0174829002002-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000087189 2002-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 43.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.500.000 PLN2002-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-08-22 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10.000 (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 5.000.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW)2001-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSŁOWIŃSKI2001-03-07 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-03-07 do dziś
21. NazwiskoNADROWSKI2001-03-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RYSZARD2001-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE2001-03-07 do dziś
267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-03-07 do dziś
367 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2001-03-07 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-03-07 do dziś
571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2001-03-07 do dziś
671 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-03-07 do dziś
774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 19.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2001-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 12.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2001-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2001-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji19.07.2002 ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UCHWAŁA NR 1 ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ SŁAWOMIRA STROJNEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 REPERTORIUM A NR 9398/2002 W DNIU 19.07.2002 R.2002-08-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY LIKWIDATOR2002-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDUBIŃSKI2002-08-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARIUSZ2002-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2002-08-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki19.07.2002 ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UCHWAŁA NR 1 ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ SŁAWOMIRA STROJNEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 REPERTORIUM A NR 9398/2002 W DNIU 19.07.2002 R.2002-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów