FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „BACHUS” HALINA DZIUB, RADOSŁAW DZIUB SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000002341
Numer REGON: 531501248
Numer NIP: 7511534870
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/397101/22/986]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP5315012482004-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BACHUS” HALINA DZIUB, RADOSŁAW DZIUB SPÓŁKA JAWNA2007-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KLUCZBORSKI gmina KLUCZBORK miejscowość KLUCZBORK2001-03-02 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr. domu 16 miejscowość KLUCZBORK kod pocztowy 46-200 poczta KLUCZBORK 2001-03-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRDZIUB@GMAIL.COM2020-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 1 LUTEGO 2001R.2001-03-02 do dziś
228.02.2002 R. W KN. A.SOKOŁOWSKIEGO W KLUCZBORKU REP. A NR 919/2002 ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2002-12-12 do dziś
3UCHWAŁĄ Z DNIA 29.12.2006R. ZMIENIONO PAR. : 1, 6, 7, 9, 14, 16.2007-01-18 do dziś
417.07.2020R. - ZMIANA §12020-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUB2001-03-02 do dziś
2. ImionaHALINA KRYSTYNA2001-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-02 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUB2001-03-02 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2001-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I W RAMACH TYCH UPRAWNIEŃ DO ZAWIERANIA UMÓW, SKŁADANIA OFERT I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W GRANICACH PROWADZENIA ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.2007-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUB2001-03-02 do dziś
2. ImionaHALINA KRYSTYNA2001-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUB2001-03-02 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2001-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-09-08 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-09-08 do dziś
347 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-08 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-08 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-09-08 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-08 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-08 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-08 do dziś
979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.11.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 20.11.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 18.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-11-25 do dziś
3data złożenia 01.12.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-01-17 do dziś
4data złożenia 23.11.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-12-22 do dziś
5data złożenia 23.11.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-12-22 do dziś
6data złożenia 23.11.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-12-22 do dziś
7data złożenia 23.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-22 do dziś
8data złożenia 24.02.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-03-05 do dziś
9data złożenia 03.12.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-12-12 do dziś
10data złożenia 03.12.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-12-12 do dziś
11data złożenia 12.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
12data złożenia 28.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-08 do dziś
13data złożenia 28.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
14data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-01-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062010-12-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-12-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-12-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-22 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-03-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-12-12 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-12-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów