„HERTZ” SPÓŁKA JAWNA – Z. TRZASKOWSKI

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000002265
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2001-03-23
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2753/1/660]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERTZ” SPÓŁKA JAWNA -Z.TRZASKOWSKI2001-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2001-03-02 do dziś
2. Adresulica ALEJA ZJEDNOCZENIA nr. domu 118A miejscowość ZIELONA GÓRA kod pocztowy 65-120 poczta ZIELONA GÓRA 2001-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 10.10.1995 R. W ZIELONEJ GÓRZE, ANEKS DO UMOWY Z DNIA 01.01.1997 R., ANEKS Z DNIA 15.01,2001 R.2001-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-03-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „HERTZ” Z DNIA 18.01.2001 R.2001-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„HERTZ” SPÓŁKA CYWILNA2001-03-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-03-02 do dziś
3. Numer w rejestrze18838/952001-03-02 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKOWSKI2001-03-02 do dziś
2. ImionaZYGMUNT RAFAŁ2001-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKOWSKI2001-03-02 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW. DO ZASTĘPOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK ZYGMUNT TRZASKOWSKI. ZBIGNIEW TRZASKOWSKI MOŻE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO WYSOKOŚCI RÓWNOWARTOŚCI 10000 EURO.2001-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKOWSKI2001-03-02 do dziś
2. ImionaZYGMUNT RAFAŁ2001-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2001-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2001-03-23 do dziś
2. Opis sposobu połączenia lub przekształcenia oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 492 PARAGRAF 1 PKT. 1 W ZW. Z ART. 491 PARAGRAF 1 KSH PRZENIESIONO CAŁY MAJĄTEK „HERTZ” SPÓŁKA JAWNA – Z. TRZASKOWSKI Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE, NR KRS 2265 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), NA „HERTZ OCHRONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE,NR KRS4339 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAJE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. NA PODSTAWIE ZGODNYCH UCHWAŁ PODJĘTYCH W DNIU 9 MARCA 2001 R. PRZEZ: – WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, ORAZ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.2001-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
11. Tbd„HERTZ OCHRONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE2001-03-23 do dziś
3. TbdNumer w KRS 00000043392001-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Brak nazwy
21. Tbd„HERTZ” SPÓŁKA JAWNA Z.TRZASKOWSKI W ZIELONEJ GÓRZE2001-03-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów