A.M. JESIOŁOWSCY - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000002037
Numer REGON: 356287129
Numer NIP: 6762184415
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/511599/23/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP3562871292001-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. JESIOŁOWSCY – FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica JÓZEFITÓW nr domu 2 nr lokalu 4 kod pocztowy 30-039 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2009-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120-12-2000 R. NOTARIUSZ JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA I TOMASZ KOT SPÓŁKA CYWILNA REP. A NR 13262/2000 – ZMIANA UST. VII – 07.02.2001, NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA I TOMASZ KOT, SPÓŁKA CYWILNA REP. A NR 1427/2001 – ZMIANA UST. VII – 20.03.2001, NOTARIUSZ JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA I TOMASZ KOT SPÓŁKA CYWILNA REP. A NR 2935/20012001-04-03 do dziś
231.05.2001 R.- REPERTORIUM A NR 5866/2001, ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ DOMAGALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA I TOMASZ KOT SPÓŁKA CYWILNA, ZMIENIONY UST. XXXIII, SKREŚLONY UST. XXVI PKT 10, DODANY UST. XXVIA.2004-03-10 do dziś
302.02.2006 R. -NOT. TOMASZ KOT, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. TOPOLOWA 11, REP. A NR 1043/2006 -ZMIANA UST. II, UST. VIII, UST. XI, UST. XIII, UST. XVIII, UST. XXXVIII; 25.04.2006 R. NOT. TOMASZ KOT, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. TOPOLOWA 11, REP. A NR 4142/2006 -USUNIĘCIE PKT 2 Z UST. II;2006-05-16 do dziś
426 MAJA 2009 ROKU, REP. A NR 2483/2009, NOT. ANETA DEFLORIAN, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA DEFLORIAN, DORATA JASTRZĘBSKA-KWIECIEŃ SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE. ZMIANA UST. VII UMOWY SPÓŁKI.2009-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROBNIAK2001-04-03 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2001-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000,00 ZŁ2006-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESIOŁOWSKI2001-04-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2001-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000,00 ZŁ2006-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego81000,00 ZŁ2006-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2001-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROBNIAK2001-04-03 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2001-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESIOŁOWSKI2001-04-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2001-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z EKSPERTYZY I OPINIE EKONOMICZNO – FINANSOWE2001-04-03 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-06-15 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-06-15 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-06-15 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-15 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-15 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-06-15 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 31.05.2001 R.- 31.12.2001 R. data złożenia 25.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 31.05.2001 R.- 31.12.2001 R.2002-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 21.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-06-29 do dziś
5data złożenia 04.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-16 do dziś
6data złożenia 15.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-21 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
8data złożenia 01.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2009-06-15 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-12 do dziś
10data złożenia 08.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-21 do dziś
11data złożenia 04.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-16 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 2012 R.2013-07-11 do dziś
13data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
15data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
16data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
17data złożenia 04.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
20data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
21data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
22data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-16 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
41 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2009-06-15 do dziś
51 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-21 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-16 do dziś
82012 R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.- 31.12.2001 R.2002-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-06-29 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-05-16 do dziś
51 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-21 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
71 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2009-06-15 do dziś
81 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-12 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-04-21 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-04-16 do dziś
112012 R.2013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
16okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032005-07-22 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów