„ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000001946
Numer REGON: 190400829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-07-19
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/11479/13/348]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP1904008292001-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-01 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPOD. REJESTROWY nr. w rejestrze 96992001-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2001-03-01 do dziś
2. Adresulica BITWY POD PŁOWCAMI nr. domu 62 miejscowość SOPOT kod pocztowy 81-731 poczta SOPOT 2001-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-DNIA 9.06.1994, NOTARIUSZ MARIA PASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. BIELAŃSKA NR 5, REP.A NR 2022/1994 -UMOWA SPÓŁKI DNIA 13.02.2001, NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP.A NR 1038/2001, NUMERY ZMIENIONYCH PAR.: 4, 2 UST.1 I 2 DNIA 27.02.2001, NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP.A NR 1592/2001 ZMIENIONO PAR.4 UMOWY SPÓŁKI2001-03-01 do dziś
2DNIA 10.03.2004 R. REP. A NR 2131/2004 NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. GRUNWALDZKA 492/2, PAR. 7 UST. 1 ORAZ PAR. 9 UST. 42004-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AWERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1920305782004-10-20 do dziś
4. Numer KRS0000007116 2004-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 16.881 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.688.100 ZŁ2004-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINPOL SPÓŁKA AKCYJNA2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1901289202001-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000049171 2013-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 18.039 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.803.900 ZŁ2001-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3788800,00 PLN2004-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12463800 PLN2001-03-01 do dziś
219000,00 PLN2004-10-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE C) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINERT2013-07-19 do dziś
2. ImionaJERZY KRZYSZTOF2013-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-03-01 do dziś
271 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-03-01 do dziś
372 INFORMATYKA2001-03-01 do dziś
473 NAUKA2001-03-01 do dziś
574 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-03-01 do dziś
691 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-03-01 do dziś
792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2001-03-01 do dziś
845 BUDOWNICTWO2001-03-01 do dziś
950 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2001-03-01 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-03-01 do dziś
1152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI, NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-03-01 do dziś
1260 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2001-03-01 do dziś
1363 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2001-03-01 do dziś
1465 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2001-03-01 do dziś
1570 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2001-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001R data złożenia 12.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001R2002-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 10.09.2004 1. okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 10.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2004-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 14.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2004-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001R2002-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów