SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „ODRA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000001779
Numer REGON: 000493043
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/16249/22/536]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004930432001-06-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA”2001-06-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY WE WROCŁAWIU nr. w rejestrze S 2642001-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina OŁAWA miejscowość OŁAWA2001-06-21 do dziś
2. Adresulica 1 MAJA nr. domu 22 kod pocztowy 55-200 poczta OŁAWA 2001-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107 MARCA 1966 R.2001-06-21 do dziś
2ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 27 CZERWCA UCHWAŁĄ NR 3/2003 R. UCHWALIŁO W CAŁOŚCI NOWY TEKST STATUTU.2003-08-28 do dziś
317.06.2005 R. ZMIENIONO: §74, §119, §153, §160 UST. 4 PKT 6, DODANO: PKT 3 W §13 UST. 4, UST. 7 W §13, UST. 17, 18 ORAZ 19 W § 43, UST. 2 W §1532005-07-18 do dziś
422.06.2006 R. ZMIENIONO: § 10, § 15, § 19, § 23, § 24, § 30, § 39, § 40, § 43, § 66, § 67, § 71, § 72, § 78, § 85, § 122, § 126, § 129, § 130, § 132, § 134, § 138, § 139, § 141, § 147, § 148, § 149, § 150, § 159, § 162 DODANO: § 27A, § 150A SKREŚLONO: § 76, § 113, § 131, § 133, § 135, § 136, § 1372006-07-25 do dziś
529.11.2007 R. PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2007-12-31 do dziś
623.06.2016 R. - ULEGA ZMIANIE POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 40 UST. 4, § 61 UST. 1, § 184 UST. 1, § 71, USUNIĘTO § 44 UST. 1 PKT 2, DODANO W § 59 UST. 1 DODANO PKT 30, W § 66 UST. 1 DODANO PKT 17.2016-09-14 do dziś
7UCHWAŁA NR 6/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH OD 5 DO 7.07.2018 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI I PRZYJĘCIA NOWEJ TREŚCI STATUTU.2018-11-15 do dziś
8UCHWAŁA NR 9/2021 WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH OD 7 DO 13.09.2021 R. W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI, ZMIENIONO § 27 I § 52.2022-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2018-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTUZIAK2015-03-24 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW RYSZARD2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-03-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-24 do dziś
21. NazwiskoMRÓZ2011-11-15 do dziś
2. ImionaLUCJAN2011-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-15 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-06-21 do dziś
41. NazwiskoCZARNECKI2001-06-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-06-21 do dziś
51. NazwiskoJARZĘBSKI2001-06-21 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATOR2022-10-05 do dziś
2. ImionaJAKUB HENRYK2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-05-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUCZNIK2022-05-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MACIEJ2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2017-09-11 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ELŻBIETA2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGILEWSKA2017-09-11 do dziś
2. ImionaMARIA ZOFIA2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZMUS2017-09-11 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2017-09-11 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaLECH2017-09-11 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA GRAŻYNA2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBARYCZ2017-09-11 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PIOTR2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoWILK2019-04-03 do dziś
2. ImionaLUIZA MARIA2019-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-03 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI ORAZ OTWIERANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI BANKOWYCH2019-04-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-26 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-26 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-11-26 do dziś
535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 04.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 04.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 24.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
5data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
8data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-20 do dziś
9data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
10data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
11data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
12data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
13data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
17data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
20data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
21data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
501.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-06-20 do dziś
801.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
1101.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-29 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
501.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-07-03 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-06-20 do dziś
801.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
1101.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów