„BOTREX POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000001542
Numer REGON: 192504289
Numer NIP: 9581372818
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2020-08-10
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/9558/20/959]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1925042892002-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOTREX POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2001-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica -nr domu -nr lokalu -kod pocztowy -poczta -kraj POLSKA 2007-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-05.01.2001 NOT. ZBIGNIEW KUNDO -KANC. NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GRUNWALDZKA 102 -REP. A NR 101/20012001-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKI2001-02-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2004-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKOWSKI2006-07-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ2006-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE2001-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy134 20 Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2001-02-21 do dziś
271 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-02-21 do dziś
373 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2001-02-21 do dziś
451 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2001-02-21 do dziś
560 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-02-21 do dziś
660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-02-21 do dziś
760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-02-21 do dziś
863 11 Z PRZEŁADUNEK TOWARÓW2001-02-21 do dziś
963 12 Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-02-21 do dziś
1063 40 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-02-21 do dziś
1167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2001-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.03.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2001 -31.12.20012002-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów