A LA CARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000001298
Numer REGON: 356270637
Numer NIP: 6762180825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2002-06-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/4108/2/599]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-02-20 do dziś
2. Adresulica IZAAKA nr. domu 7 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-057 poczta KRAKÓW 2001-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 GRUDNIA 2000 R. NOTARIUSZ EWA ŻOCHOWSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.STOLARSKA 6 REPERTORIUM A NR 5091/20002001-02-20 do dziś
211 MAJA 2001R REP. A NR 5079/2001, NOTARIUSZ TOMASZ KOT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE ,UL. ARIAŃSKA 5 ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 5, PAR. 6 USTĘP 1.2001-09-25 do dziś
311 LUTY 2002 R., REP. A NR 973/2002, KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY : PAR. 52002-03-11 do dziś
406-05-2002 R., REP. A NR 3693/2002, KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 29 ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: PAR. 10 UST. 2 DODANE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: PAR. 7 UST. 10, PAR. 10 UST. 32002-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI POTOK2001-02-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2001-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000PLN2001-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUDON2001-02-20 do dziś
2. ImionaOLIVIER JEAN-MARIE2001-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.000 PLN2001-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-02-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2001-02-20 do dziś
2. ImionaTHOMAS PETER2001-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000PLN2001-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 PLN2001-09-25 do dziś
2100000,00 PLN2002-03-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2001-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUDON2001-09-25 do dziś
2. ImionaOLIVIER JEAN-MARIE2001-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-25 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-25 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2001-02-20 do dziś
251 47 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-02-20 do dziś
351 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-02-20 do dziś
452 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-02-20 do dziś
552 44 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-02-20 do dziś
652 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-02-20 do dziś
755 1 HOTELE2001-02-20 do dziś
855 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-02-20 do dziś
980 42 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE2001-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 15.03.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 06.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 15.03.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 15.03.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów