„BUDO - TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000000428
Numer REGON: 432255725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2013-06-11
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/1469/13/20]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP4322557252001-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-02-06 do dziś
2. Adresulica KAROLA OLSZEWSKIEGO nr. domu 4A miejscowość LUBLIN kod pocztowy 20-471 poczta LUBLIN 2001-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.12.2000 KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE -ANTONINA RENATA BEDNARA REPERTORIUM A NR 6956/20002001-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-02-06 do dziś
3. IgnorujTAK2001-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE „BUDO-MEX” SPÓŁKA AKCYJNA2001-02-06 do dziś
3. Numer PESEL4305322802001-02-06 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?ilość 440 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500,00 (PIĘĆSET)ZŁ JEDEN 220.000;(DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2001-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Ignoruj220000 PLN2001-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
1. Ignoruj1220000 PLN2001-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „BUDO-TRANS” REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2001-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2001-02-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MACIEJ2001-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-02-06 do dziś
6. IgnorujNIE2001-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2001-02-06 do dziś
250 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-02-06 do dziś
350 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA2001-02-06 do dziś
450 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-02-06 do dziś
550 4 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2001-02-06 do dziś
650 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2001-02-06 do dziś
760 1 TRANSPORT KOLEJOWY2001-02-06 do dziś
860 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2001-02-06 do dziś
960 3 TRANSPORT RUROCIĄGOWY2001-02-06 do dziś
1061 1 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY2001-02-06 do dziś
1161 2 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY2001-02-06 do dziś
1251 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-02-06 do dziś
1362 1 ROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY2001-02-06 do dziś
1462 2 POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY2001-02-06 do dziś
1562 3 TRANSPORT KOSMICZNY2001-02-06 do dziś
1663 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-02-06 do dziś
1763 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2001-02-06 do dziś
1863 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2001-02-06 do dziś
1963 4 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-02-06 do dziś
2064 1 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW2001-02-06 do dziś
2164 2 TELEKOMUNIKACJA2001-02-06 do dziś
2251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2001-02-06 do dziś
2352 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-02-06 do dziś
2451 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2001-02-06 do dziś
2551 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2001-02-06 do dziś
2651 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-02-06 do dziś
2751 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2001-02-06 do dziś
2845 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE2001-02-06 do dziś
2945 12 WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH2001-02-06 do dziś
3045 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2001-02-06 do dziś
3145 22 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2001-02-06 do dziś
3245 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2001-02-06 do dziś
3345 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2001-02-06 do dziś
3452 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-02-06 do dziś
3545 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2001-02-06 do dziś
3645 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2001-02-06 do dziś
3745 34 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-02-06 do dziś
3845 41 TYNKOWANIE2001-02-06 do dziś
3945 42 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-02-06 do dziś
4045 43 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN2001-02-06 do dziś
4145 44 MALOWANIE I SZKLENIE2001-02-06 do dziś
4245 45 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-02-06 do dziś
4352 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-02-06 do dziś
4452 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-02-06 do dziś
4552 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2001-02-06 do dziś
4652 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-02-06 do dziś
4752 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiKANCELARIA NOTARIALNA JACEK TERESZCZUK UL. SĄDOWA 1 NR. REPERTORIUM A 922/2001 Z DNIA 30.05.2001R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW2001-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2001-08-31 do dziś
2. ImionaARTUR RYSZARD2001-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGONNumer PESEL 621103047932001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Postępowanie upadłościowe
1
1. Tbdnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy VIII U 148/01 data wydania 07.02.20022002-03-19 do dziś
2. Tbddata zakończenia 15.10.2004 sposób zakończenia POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W LUBLINIE XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH UMORZONO POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE2004-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów