Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-13
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/1419/20/407]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 050634852 NIP 54412920232020-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBENZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SIEMIATYCKI gmina NURZEC-STACJA miejscowość ZALESIE2020-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ZALESIE nr domu 110 kod pocztowy 17-330 poczta NURZEC-STACJA kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2019 R. W KN MARII GLISZCZYŃSKIEJ-KUDELSKIEJ W SIEDLCACH, REP. A NR 5678/2019 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-03-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale21.11.2019 R. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W KN MARII GLISZCZYŃSKIEJ-KUDELSKIEJ W SIEDLCACH, REP. A NR 5678/20192020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„K.J. BENZOL” BANASIUK, DUNIEC SPÓŁKA JAWNA,2020-03-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-03-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000104284 2020-03-13 do dziś
5. Numer REGON0506348522020-03-13 do dziś
6. Numer NIP54412920232020-03-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNIEC2020-03-13 do dziś
2. ImionaJÓZEF2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIUK2020-03-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNIEC2020-03-13 do dziś
2. ImionaJÓZEF2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIUK2020-03-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWSPÓLNIK2020-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-03-13 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-03-13 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-13 do dziś
447 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-13 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-13 do dziś
646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-03-13 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów