AIRTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000834575
Numer REGON: 240215513
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-13
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/2577/20/703]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240215513 NIP 64523846402020-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAIRTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina OŻAROWICE miejscowość PYRZOWICE2020-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość PYRZOWICE ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 90 kod pocztowy 42-625 poczta PYRZOWICE kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.01.2020 R. - ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA KOZIEŁ, UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA MARCELINĘ MIKOŁAJEK-WIKTOR, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP.A NR 454/20202020-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-03-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AIRTRANS H.WATOŁA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PYRZOWICACH W SPÓŁKĘ AIRTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AIRTRANS H.WATOŁA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 23.01.2020 R. UCHWAŁA ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 23.01.2020 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO JOANNĘ KOZIEŁ, UPOWAŻNIONĄ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA MARCELINĘ MIKOŁAJEK-WIKTOR, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP.A NR 454/2020.2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAIRTRANS H.WATOŁA SPÓŁKA JAWNA,2020-03-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-03-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000320558 2020-03-13 do dziś
5. Numer REGON2402155132020-03-13 do dziś
6. Numer NIP64523846402020-03-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAIRTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847562462020-03-13 do dziś
4. Numer KRS0000811787 2020-03-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWATOŁA2020-03-13 do dziś
2. ImionaHALINA TERESA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-03-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00;-ZŁ2020-03-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000,00;-ZŁ2020-03-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000,00;-ZŁ2020-03-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPIŃSKA2020-03-13 do dziś
2. ImionaANNA STANISŁAWA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00;-ZŁ2020-03-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.000,00;-ZŁ2020-03-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.000,00;-ZŁ2020-03-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁCZYK2020-03-13 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA KATARZYNA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00;-ZŁ2020-03-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.000,00;-ZŁ2020-03-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.000,00;-ZŁ2020-03-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAIRTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847562462020-03-13 do dziś
4. Numer KRS0000811787 2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-03-13 do dziś
252 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-03-13 do dziś
352 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-03-13 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2020-03-13 do dziś
549 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-03-13 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-03-13 do dziś
782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2020-03-13 do dziś
893 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-03-13 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów