Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/6331/20/95]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-03-13 do dziś
3. NazwaFUNDACJA ANIMACJA DLA EDUKACJI STARTPLAN2020-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KAMIENNA nr domu 16 kod pocztowy 30-001 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejULABARSZCZ@STARTPLAN.COM.PL2020-03-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ADE.ORG.PL2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuFUNDACJA ANIMACJA DLA EDUKACJI STARTPLAN ODDZIAŁ SIERCZA2020-03-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość SIERCZA2020-03-13 do dziś
3. Adresmiejscowość SIERCZA nr domu 462 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
21. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuFUNDACJA ANIMACJA DLA EDUKACJI STARTPLAN ODDZIAŁ ROPICA POLSKA2020-03-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość ROPICA POLSKA2020-03-13 do dziś
3. Adresmiejscowość ROPICA POLSKA nr domu 38 kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.12.2019. 04.03.2020 - PRZYJĘTO STATUT ZE ZMIANAMI: § 1, § 3, § 5, § 7, § 8, § 10, § 132020-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER DO SPRAW RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ; PREZYDENT MIASTA KRAKOWA2020-03-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSZCZ2020-03-13 do dziś
2. ImionaURSZULA ELŻBIETA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMAKOSZ2020-03-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŹMIŃSKI2020-03-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZBIGNIEW2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-03-13 do dziś
290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-03-13 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-03-13 do dziś
485 59 B POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2020-03-13 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-03-13 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA WYROBÓW REALIZOWANA PODCZAS WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ2020-03-13 do dziś
701 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, REALIZOWANE POPRZEZ PROWADZENIE WZORCOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO2020-03-13 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2020-03-13 do dziś
947 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiINICJOWANIE, REALIZOWANIE, WSPIERANIE I PROMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE PROMOWANIA POSTAW: - KSZTAŁTUJĄCYCH WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ - KSZTAŁTUJĄCYCH CZŁOWIEKA SZLACHETNEGO, KULTURALNEGO, ZATROSKANEGO O WŁASNE I DRUGIEGO BEZPIECZENSTWO, ŚPIESZĄCEGO Z POMOCĄ, POTRAFIĄCEGO REZYGNOWAĆ Z WŁASNEJ WYGODY NA RZECZ POMOCY DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI - KSZTAŁTUJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNĄ W ZAKRESIE PROBLEMATYKI Z JAKĄ ZMAGAJĄ SIĘ OPIEKUNOWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH - KSZTAŁTUJĄCYCH WZORCE WYCHOWAWCZE PROMUJĄCE SAMOKSZTAŁCENIE POPRZEZ PRACĘ OD PODSTAW2020-03-13 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów