Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-13
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/2007/20/951]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPPT CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2020-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. FORDOŃSKA nr domu 353 nr lokalu 20 kod pocztowy 85-796 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.2020R PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM MIELCARKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. KASIŃSKIEGO 9 LOK,1 ZAWARTO AKT NOTARIALNY (REPETYTORIUM A NUMER: 2137/2020) UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2020-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEJBACH2020-03-13 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIUSZ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4080,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULA2020-03-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3960,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCZKA2020-03-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3960,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEJBACH2020-03-13 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIUSZ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULA2020-03-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCZKA2020-03-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2020-03-13 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-03-13 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-03-13 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-03-13 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-03-13 do dziś
642 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2020-03-13 do dziś
742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2020-03-13 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-03-13 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów