KOWALIK INWESTYCJE SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-16 godz. 02:39:39
Numer KRS: 0000834352
Numer REGON: 385800713
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18009/20/186]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKOWALIK INWESTYCJE SPÓŁKA JAWNA2020-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MROZOWA nr domu 6 kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.03.2020R.2020-03-12 do dziś
216.0.2020R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ SPORZĄDZENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2020-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2020-03-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2020-03-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2020-03-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2020-03-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-03-12 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-03-12 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-03-12 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-03-12 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-12 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-03-12 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-03-12 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-03-12 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów