Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-12
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/8892/20/69]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROFIL-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2020-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. OTOLIŃSKA nr domu 29F kod pocztowy 09-407 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2020-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZA REP A NUMER 47/2020 Z DNIA 9.01.2020R WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ZMIANIE AKTU Z DNIA 4.02.2020R ZA NR REP A 193/2020 SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZA JAKUBA SZCZEPAŃSKIEGO - PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU, STARY RYNEK 7 LOKAL 2, 09-402 PŁOCK.2020-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2020-03-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY PIOTRA NOWAKOWSKIEGO - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „PROFIL-STAL” NOWAKOWSKI PIOTR NA PODSTAWIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZŁOŻONE NA PODSTAWIE ART. 5849 USTAWY KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH I SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA JAKUBA SZCZEPAŃSKIEGO - PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU, STARY RYNEK 7 LOKAL 2, 09-402 PŁOCK ZA REP A NUMER 42/2020 Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ZMIANIE AKTU Z 4.02.2020R ZA REP. A 193/2020.2020-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „PROFIL-STAL” NOWAKOWSKI PIOTR,2020-03-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2020-03-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2020-03-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5822 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 582200,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego582200,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2020-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2020-03-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2020-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2020-03-12 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-03-12 do dziś
322 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-03-12 do dziś
422 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-03-12 do dziś
522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-03-12 do dziś
622 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-03-12 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-03-12 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów