Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/14653/20/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 384927908 NIP 95124958772020-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaYAZA GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WILANOWSKA nr domu 7 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-765 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@YAZAGAMES.COM2020-03-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.YAZAGAMES.COM2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2019 R., NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12233/20192020-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURYŚ2020-03-13 do dziś
2. ImionaANNA EWA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALICKA2020-03-13 do dziś
2. ImionaDOROTA ALINA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma5M SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1418484882020-03-13 do dziś
4. Numer KRS0000328965 2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-03-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ DAMIAN2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZDAN2020-03-13 do dziś
2. ImionaMARCIN DOMINIK2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego310000,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEST WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALICKA2020-03-13 do dziś
2. ImionaDOROTA ALINA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2020-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDZIUBŁOWSKI2020-03-13 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-13 do dziś
21. NazwiskoMROCZEK2020-03-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-13 do dziś
31. NazwiskoNOWAK2020-03-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ DAMIAN2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2020-03-13 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-03-13 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2020-03-13 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-03-13 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2020-03-13 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-03-13 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-03-13 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-03-13 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów