Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-13
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/719/20/639]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-03-13 do dziś
3. NazwaFUNDACJA SPORT&FUN 4 EVERY ONE2020-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2020-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica UL. WYSPA nr domu 13 nr lokalu 3 kod pocztowy 47-200 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.12.2019R. 27.02.2020R. ZMIANA: § 7, § 8, § 10, § 11, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, §19, DODANO: § 8A, § 17A, § 17B DO STATUTU2020-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER SPORTU STAROSTA KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI2020-03-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) DO REPREZENTACJI FUNDACJI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYNOL2020-03-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PAWEŁ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYNOL2020-03-13 do dziś
2. ImionaBOŻENA KRYSTYNA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASA2020-03-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWORYS2020-03-13 do dziś
2. ImionaMARTYNA ANNA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-03-13 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-03-13 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-03-13 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-03-13 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-03-13 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-03-13 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-03-13 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-03-13 do dziś
977 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji- PROPAGOWANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH; - WSPIERANIE INDYWIDUALNYCH ZAWODNIKÓW ORAZ CAŁYCH DRUŻYN ROKUJĄCYCH OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH; - WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU SZKOLENIA ORAZ ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW NA TURNIEJE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE; - WSPARCIE SPORTOWCÓW (REPREZENTANTÓW KADR WOJEWÓDZKICH ORAZ REPREZENTANTÓW POLSKI) W UDZIALE W RÓŻNEGO RODZAJU SZKOLENIACH, CAMPACH ORAZ KONSULTACJACH Z CZOŁOWYMI ZAWODNIKAMI ORAZ TRENERAMI Z POLSKI, EUROPY, ŚWIATA; - WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN BĘDĄCYCH W ZŁEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I/LUB BORYKAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMAMI NADUŻYWANIA ALKOHOLU I/LUB NARKOTYKÓW; - WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH W DOSTĘPIE DO WYSOKIEGO POZIOMU SZKOLENIA SPORTOWEGO ORAZ WYJAZDÓW NA TURNIEJE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE.2020-03-13 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów