Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-12
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/4598/20/888]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIWNICE PÓŁTORAK WINE & SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica AL. POD KASZTANAMI nr domu 10 kod pocztowy 35-030 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.03.2020 R.2020-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŁTORAK2020-03-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŁTORAK2020-03-12 do dziś
2. ImionaMARTA2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŁTORAK2020-03-12 do dziś
2. ImionaKAROLINA2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŁTORAK2020-03-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPÓŁTORAK2020-03-12 do dziś
2. ImionaMARTA2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-03-12 do dziś
21. NazwiskoPÓŁTORAK2020-03-12 do dziś
2. ImionaKAROLINA2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-03-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-03-12 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-03-12 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2020-03-12 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-03-12 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-03-12 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-03-12 do dziś
790 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2020-03-12 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-03-12 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów