INŻYNIERIA WSCHÓD PAWEŁ BUJNOWSKI I MACIEJ BUJNOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-16 godz. 02:39:39
Numer KRS: 0000826970
Numer REGON: 200883750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/12298/19/476]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 200883750 NIP 96620941632020-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINŻYNIERIA WSCHÓD PAWEŁ BUJNOWSKI I MACIEJ BUJNOWSKI SPÓŁKA JAWNA2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 81/3 nr lokalu 207 kod pocztowy 15-003 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2019 R.2020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. UCHWAŁA NR 2/12/2019 Z DNIA 27.12.2019 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ INŻYNIERIA WSCHÓD PAWEŁ BUJNOWSKI I MACIEJ BUJNOWSKI SPÓŁKA CYWILNA. WSPÓLNICY: -PAWEŁ BUJNOWSKI -MACIEJ BUJNOWSKI2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINŻYNIERIA WSCHÓD PAWEŁ BUJNOWSKI I MACIEJ BUJNOWSKI SPÓŁKA CYWILNA,2020-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-01-31 do dziś
5. Numer REGON2008837502020-01-31 do dziś
6. Numer NIP96620941632020-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNOWSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNOWSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY ŁĄCZNIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNOWSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNOWSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów