KIEWEL/JANUS ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-16 godz. 02:39:39
Numer KRS: 0000826926
Numer REGON: 385437129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-03-23
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/9515/20/472]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKIEWEL/JANUS ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STRUMIENNA nr domu 33 kod pocztowy 30-609 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@KIEWELJANUS.PL2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.01.20202020-01-31 do dziś
226.02.2020R., REP. A NR 5997/2020, EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NADANIE UMOWIE SPÓŁKI NOWEGO BRZMIENIA.2020-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEWEL2020-01-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ JACEK2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500ZŁ2020-03-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8600ZŁ2020-03-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1040,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego7560ZŁ2020-03-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUS2020-01-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ RYSZARD2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500ZŁ2020-03-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6600ZŁ2020-03-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego800,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego5800ZŁ2020-03-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEWEL/JANUS ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3852512412020-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000822601 2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEWEL/JANUS ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3852512412020-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000822601 2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-01-31 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-01-31 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-01-31 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2020-01-31 do dziś
590 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-01-31 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-01-31 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-01-31 do dziś
831 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2020-01-31 do dziś
931 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów