FUNDACJA JESIEŃ ŻYCIA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000826869
Numer REGON: 385435202
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/278/20/659]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-01-31 do dziś
3. NazwaFUNDACJA JESIEŃ ŻYCIA2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ZACISZE nr domu 17 kod pocztowy 65-775 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWOJCIECHBRODZINSKI@WP.PL2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.11.2019R.2020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2020-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIŃSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA RUNDACJI2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKA2020-01-31 do dziś
2. ImionaBRYGIDA2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGECIÓW2020-01-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2020-01-31 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaORWAT2020-01-31 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIANNA2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2020-01-31 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-31 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-01-31 do dziś
485 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-01-31 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-31 do dziś
685 EDUKACJA2020-01-31 do dziś
787 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2020-01-31 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-01-31 do dziś
986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1.INICJOWANIE, WSPOMAGANIE I ORGANIZOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU FORM ROZWOJU PROZDROWOTNEGO STYLU ŻYCIA DLA MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW, W TYM RÓWNIEŻ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI; 2.INSPIROWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH W ZAKRESIE ZDROWEGO POSTĘPOWANIA I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU; 3.POPULARYZOWANIE WYMIANY MŁODZIEŻY I SENIORÓW POLSKICH Z ICH RÓWIEŚNIKAMI Z KRAJÓW EUROPEJSKICH I POZAEUROPEJSKICH DLA CELÓW EDUKACYJNO-ZDROWOTNO-REKREACYJNYCH; 4.KSZTAŁTOWANIE I POPULARYZOWANIE NOWOCZESNEGO, AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA, W TYM M.IN. KULTURY ŻYWIENIA, TURYSTYKI I REKREACJI; 5.INSPIROWANIE I ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I TURYSTYCZNYCH DLA MŁODZIEŻY I SENIORÓW; 6.WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ ORAZ ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI DZIAŁAJĄCYMI W TYM OBSZARZE; 7.WSPIERANIE TWORZENIA WARUNKÓW ZAMIESZKANIA I OPIEKI ZAPEWNIAJĄCYCH GODNE ŻYCIE OSOBOM STARSZYM Z RÓŻNORODNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ZE SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO I OSOBOM SAMOTNYM; 8.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POZYSKIWANIA FUNDUSZY DO REALIZACJI CELÓW FUNDACJI; 9.BUDOWA DOMÓW CAŁODOBOWEJ OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH;2020-01-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów