GETINDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000826829
Numer REGON: 360287356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6043/20/915]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 360287356 NIP 52526034852020-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGETINDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 39 nr lokalu 20 kod pocztowy 02-508 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.01.2019 R., NOTARIUSZ BEATA TURKOT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 60/20202020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA GETINDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA, W TRYBIE OKREŚLONYM W ART.551 I NAST. USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 200 ROKU KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI POD FIRMĄ GETINDATA ADAM KAWA PIOTR KREWSKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANEJ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP: 5252603485, REGON: 360287356, WSPÓLNICY: PIOTR KREWSKI: NIP: 6711665352, REGON: 360259963, ADAM KAWA: NIP: 9181980313, REGON: 360264527, GETINDATA SP Z O.O. KRS: 0000811932 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ GETINDATA ADAM KAWA PIOTR KREWSKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ TURKOT NOTARIUSZA W WARSZAWIE (REP. A NR 60/2020) PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL NOWOGRODZKIEJ 50 LOK. 113 (00-695) WARSZAWA2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGETINDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847856212020-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000811932 2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWA2020-01-31 do dziś
2. ImionaADAM MICHAŁ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej300 ZŁ2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREWSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej300 ZŁ2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA GETINDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGETINDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847856212020-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000811932 2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-01-31 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-01-31 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-01-31 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów