Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-02-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3667/20/554]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-02-03 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-03 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA nr domu 8A nr lokalu 7 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-02-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARIUSZ.ADAMSKI@FFVC.COM2020-02-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.FFVC.PL2020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu120.11.2019 R., AN NOT. JÓZEF WADOWSKI, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 5604/20192020-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3851151992020-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000819486 2020-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-02-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002020-02-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-02-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA FF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD W SKŁADZIE: MARIUSZ ADAMSKI - PREZES ZARZĄDU. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3851151992020-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000819486 2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów