FUNDACJA WEDUTA DLA WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI POLSKIEJ

Stan na dzień 2020-09-16 godz. 02:39:39
Numer KRS: 0000826732
Numer REGON: 385431606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/1733/20/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-01-31 do dziś
3. NazwaFUNDACJA WEDUTA DLA WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI POLSKIEJ2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 4 nr lokalu 15 kod pocztowy 20-611 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.11.20192020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2020-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2020-01-31 do dziś
2. ImionaKINGA KATARZYNA2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES FUNDACJI2020-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES FUNDACJI2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-01-31 do dziś
284 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2020-01-31 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-01-31 do dziś
491 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2020-01-31 do dziś
594 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-31 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-31 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-01-31 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST REALIZACJA NASTĘPUJĄCYCH SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH CELÓW: 1.ROZWÓJ, PROMOWANIE KULTURY, ROZPOWSZECHNIANIE RÓŻNYCH FORM SZTUKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZESNEGO MALARSTWA POLSKIEGO; 2.OCHRONA, ROZWÓJ I PROPAGOWANIE POLSKIEGO DOROBKU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE I POZA JEJ GRANICAMI; 3.UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I WSPIERANIE WIEDZY O POLSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ I KULTURZE W POLSCE I NA ŚWIECIE; 4.EDUKACJA KULTURALNA ORAZ JEJ ROZWÓJ W SPOŁECZEŃSTWIE; 5.WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI I POSTAW ARTYSTYCZNYCH; 6.PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI I KULTURY DLA REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI; 7.WSPIERANIE KULTURY POLSKIEJ ORAZ JEJ POPULARYZACJA WRAZ Z ORGANIZOWANIEM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH, OSÓB STARSZYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 8.PROMOCJA OSÓB NIEZWYKLE UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE W RÓŻNYCH KIERUNKACH DZIEDZINACH SZTUKI; 9.PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY I SZTUKI ORAZ DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POPRZEZ TWORZENIE NOWYCH MIEJSC ORAZ REWITALIZACJE I ADAPTACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA POTRZEBY SZTUKI I KULTURY O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM; 10.ZAKUP, REKONSTRUKCJA, ADAPTACJA DLA POTRZEB KULTURALNYCH, ZABYTKÓW DLA REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI; 11.BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW DLA POTRZEB KULTURALNYCH; 12.TWORZENIE KOLEKCJI DZIEŁ SZTUKI ORAZ KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI DLA REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI; 13.UPOWSZECHNIANIE I PODTRZYMYWANIE ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI I TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI I JEJ POSTAW OBYWATELSKICH I KULTURALNYCH; 14.WSPIERANIE I ROZWÓJ RÓŻNYCH DZIEDZIN SZTUKI FILMOWEJ I TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ; 15.PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU POPRZEZ POPULARYZOWANIE SZTUKI ORAZ KULTURY POLSKIEJ W ŚRODOWISKACH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM; 16.WSPIERANIE I ROZWÓJ KADRY W SZEROKO ROZUMIANYCH DZIEDZINACH SZTUKI W POLSCE; 17.PROMOCJA WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH ZE SZTUKĄ I KULTURĄ. DALEJ JAK W § 6 STATUTU.2020-01-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów