LUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000826701
Numer REGON: 385480556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-05-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/23369/20/67]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RATUSZOWA nr domu 11 kod pocztowy 03-450 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2020 R., NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 456/20202020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2020-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU MERSEY SPÓŁKA Z O.O., KTÓRY JEST PODZIAŁEM PRZEZ WYDZIELENIE W ROZUMIENIU ART. 529 §1 PKT 4) KSH STOSOWNIE DO PLANU PODZIAŁU MERSEY SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA 4 LISTOPADA 2019 R. CZĘŚĆ MAJĄTKU MERSEY SPÓŁKA Z 0.0. - SPÓŁKA DZIELONA STANOWIĄCA ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA, ZOSTAJE PRZENIESIONA NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ - LUNĘ SPÓŁKA Z 0.0. PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE NASTĘPUJE Z KAPITAŁU WŁASNEGO SPÓŁKI DZIELONEJ, INNEGO ANIŻELI KAPITAŁ ZAKŁADOWY (TJ. Z KAPITAŁU REZERWOWEGO), W ZWIĄZKU Z CZYM NIE DOCHODZI DO OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DZIELONEJ. W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU PODJĘTO UCHWAŁĘ NR 1 NZW MERSEY SPÓŁKA Z 0.0. Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI MERSEY SPÓŁKA Z 0.0. PRZEZ WYDZIELENIE TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ - LUNĘ SPÓŁKA Z 0.0. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 451/2020 Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 R. (ARKADIUSZ ZARZYCKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE) ORAZ UCHWAŁĘ NR 1 NZW LUNĘ SPÓŁKA Z 0.0. W ORGANIZACJI Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI MERSEY SPÓŁKA Z 0.0. PRZEZ WYDZIELENIE TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ LUNĘ SP. Z 0.0. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 461/2020 Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 R. (ARKADIUSZ ZARZYCKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE).2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„MERSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ,2020-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000526365 2020-01-31 do dziś
5. Numer REGON1474737012020-01-31 do dziś
6. Numer NIP70104430562020-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARCZYK2020-05-22 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 ZŁOTYCH2020-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARCZYK2020-05-22 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-01-31 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-01-31 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-31 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-31 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-01-31 do dziś
685 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2020-01-31 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-01-31 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-01-31 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów