Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-02-03
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/2492/20/239]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOVO KANCELARIA PRAWNA GRONEK JAGIEŁŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 73 nr lokalu 4B kod pocztowy 61-808 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.10.2019 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ TOTĘ, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. WIERZBIĘCICE 6/3, 61-568 POZNAŃ, REP. A NR 6958/2019.2020-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁŁO2020-02-03 do dziś
2. ImionaKONRAD2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONEK2020-02-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLIK2020-02-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDER LUCJAN2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKI2020-02-03 do dziś
2. ImionaPATRYK DAWID2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRASIAK2020-02-03 do dziś
2. ImionaDAWID PAWEŁ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁŁO2020-02-03 do dziś
2. ImionaKONRAD2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONEK2020-02-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów