HEMPTHERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000826683
Numer REGON: 385431428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-05-04
Sygnatura akt[RDF/199011/20/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEMPTHERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA nr domu 15 nr lokalu 32 kod pocztowy 90-254 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.09.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ P.TURLIK-RECZEK , REPERTORIUM A NR 1292/20192020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRAL2020-01-31 do dziś
2. ImionaEMILIAN PRZEMYSŁAW2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6 800,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6 800,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2020-01-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10 000,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10 000,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2020-01-31 do dziś
2. ImionaTERESA EMILIA2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3 000,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3 000,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYLIŃSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ MAURYCY2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEMPTHERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3846475702020-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000819079 2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEMPTHERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3846475702020-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000819079 2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2020-01-31 do dziś
201 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2020-01-31 do dziś
301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2020-01-31 do dziś
401 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2020-01-31 do dziś
510 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2020-01-31 do dziś
646 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2020-01-31 do dziś
746 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2020-01-31 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-01-31 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2020 okres OD 09.09.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.09.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.09.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów