BIODIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-04-03 godz. 20:33:32
Numer KRS: 0000826666
Numer REGON: 385435834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/994/20/404]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIODIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2020-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. CHOROSZCZAŃSKA nr domu 24 kod pocztowy 15-732 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.01.2020 R. W KN ADRIANA BIADAŁY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 203/2020 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2020-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIODIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844891532020-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000805585 2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLĘDZKI2020-01-30 do dziś
2. ImionaDAMIAN2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2020-01-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2020-01-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2020-01-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIUK2020-01-30 do dziś
2. ImionaIZABELA2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2020-01-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2020-01-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2020-01-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIODIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844891532020-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000805585 2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2020-01-30 do dziś
210 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2020-01-30 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-30 do dziś
446 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2020-01-30 do dziś
546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2020-01-30 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-01-30 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-30 do dziś
810 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2020-01-30 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów