Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4001/20/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTYPEDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica UL. STANISŁAWA STASZICA nr domu 1 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2020 R.2020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2020-01-31 do dziś
2. ImionaMARTA2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.520,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAS2020-01-31 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.520,00 ZŁOTYCH2020-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5760,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAS2020-01-31 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-01-31 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2020-01-31 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-01-31 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-31 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-01-31 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-01-31 do dziś
759 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-01-31 do dziś
818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-01-31 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów