Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/879/20/666]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROMET ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. MARMUROWA nr domu 6A kod pocztowy 91-610 poczta ŁÓDŻ kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.01.2020 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA; KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 134/20202020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ „PROMET” ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA CYWILNA A. CZARNECKA, M. RODZIEWICZ, T. RODZIEWICZ, PROMET ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 09.01.2020 R.PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM KABARĄ; KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 126/2020 WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: ANNA CZARNECKA (REGON 473211207, NIP 7281841521) MAGDALENA RODZIEWICZ (REGON 100330881, NIP 7282201686) TOMASZ RODZIEWICZ (REGON 101011586,NIP 7262167704) PROMET ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000810700, NIP 7282841078)2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„PROMET” ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA CYWILNA A. CZARNECKA, M. RODZIEWICZ, T. RODZIEWICZ, PROMET ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2020-01-31 do dziś
5. Numer REGON1010149692020-01-31 do dziś
6. Numer NIP72827658162020-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROMET ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847097262020-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000810700 2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2020-01-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2020-01-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARKADIUSZ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKA2020-01-31 do dziś
2. ImionaANNA FRANCISZKA2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego800.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego800.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROMET ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847097262020-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000810700 2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-01-31 do dziś
225 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2020-01-31 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-01-31 do dziś
425 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2020-01-31 do dziś
525 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2020-01-31 do dziś
628 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2020-01-31 do dziś
728 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2020-01-31 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-01-31 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów