Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/1757/20/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJB-HAT BOKOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina WIELOPOLE SKRZYŃSKIE miejscowość GLINIK2020-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GLINIK nr domu 381A kod pocztowy 39-106 poczta ŁĄCZKI KUCHARSKIE kraj POLSKA 2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13.01.2020 R. PRZEZ NOTARIUSZA MIŁOSZA MŁYNARSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, REP.A NR 109/20202020-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKOTA2020-01-30 do dziś
2. ImionaBERNADETA2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKOTA2020-01-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJB-HAT BOKOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3850905882020-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000819576 2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ.JB-HAT BOKOTA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OKRESLONYMI PRZEPISAMI K.S.H. ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI JB-HAT BOKOTA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJB-HAT BOKOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3850905882020-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000819576 2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOKOTA2020-01-30 do dziś
2. ImionaBERNADETA2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-01-30 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-01-30 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-30 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-01-30 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-01-30 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-01-30 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-30 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-01-30 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów