Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/21927/19/471]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2020-01-31 do dziś
3. NazwaPERFEKT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA2020-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PARCZEWSKI gmina DĘBOWA KŁODA miejscowość DĘBOWA KŁODA2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBOWA KŁODA nr domu 116B nr lokalu 2 kod pocztowy 21-211 poczta DĘBOWA KŁODA kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPERFEKT.SPOLDZIELNIA.SOCJALNA@GMAIL.COM2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Nazwa oddziałuODDZIAŁ LUBLIN PERFEKT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA2020-01-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2020-01-31 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ZYGMUNTA AUGUSTA nr domu 24 nr lokalu 34 kod pocztowy 20-283 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
21. Nazwa oddziałuODDZIAŁ ŚWIDNIK PERFEKT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA2020-01-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2020-01-31 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWIDNIK ulica UL. MODRZEWIOWA nr domu 5 nr lokalu 17 kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.12.2019 R. Z POPRAWKAMI Z DNIA 24.01.2020 R.2020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA SKUTECZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT Z PROKURĄ SAMODZIELNĄ/ODDZIELNĄ; LUB PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWUOSOBOWO:DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU; LUB DWUOSOBOWO DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDEN PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU; LUB DWUOSOBOWO: DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE: DWAJ PROKURENCI LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY WYZNACZENI PRZEZ ZARZĄD.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRYZIO2020-01-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KAZIMIERZ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBEDNARZ2020-01-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO PREPREZENTOWANIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WI ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI.2020-01-31 do dziś
21. NazwiskoPIWOWARSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO PREPREZENTOWANIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WI ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI.2020-01-31 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-01-31 do dziś
264 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-31 do dziś
366 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-01-31 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-01-31 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-01-31 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-01-31 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-01-31 do dziś
885 EDUKACJA2020-01-31 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów