FTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000826543
Numer REGON: 385426166
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1346/20/66]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość PNIEWO2020-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PNIEWO ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 11 kod pocztowy 74-100 poczta PNIEWO kraj POLSKA 2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 STYCZNIA 2020 R., REP. A NR 149/2020, NOTARIUSZ JACEK OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2020-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKA2020-01-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2020-01-30 do dziś
2. ImionaROBERT2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842936972020-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000802509 2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB KOMANDYTARIUSZE SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY JAKO PEŁNOMOCNICY LUB PROKURENCI. KOMPLEMENTARIUSZA FTT SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI ROBERT TRZCIŃSKI (PREZES ZARZĄDU)2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842936972020-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000802509 2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-30 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-30 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-30 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-30 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-30 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-30 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-01-30 do dziś
846 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-01-30 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów