LEWANDOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821601
Numer REGON: 432719969
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-31
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22501/19/90]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 432719969 NIP 94624269912019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEWANDOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO nr domu 47 kod pocztowy 20-358 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRAJ-DENT@GAZETA.PL2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLEWANDOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2019-12-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina WÓLKA miejscowość TURKA2019-12-31 do dziś
3. Adresmiejscowość TURKA ulica UL. BUKOWA nr domu 2 kod pocztowy 20-258 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2019 R., NOTARIUSZ TERESA MAŚLAK, REP. A NR 5149/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale20.12.2019 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RAJ-DENT LEKARZE STOMATOLODZY: LEWANDOWSKA I RAJ - SPÓŁKA PARTNERSKA,2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000215359 2019-12-31 do dziś
5. Numer REGON4327199692019-12-31 do dziś
6. Numer NIP94624269912019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2019-12-31 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJ2019-12-31 do dziś
2. ImionaMARZENA STANISŁAWA2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2019-12-31 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJ2019-12-31 do dziś
2. ImionaMARZENA STANISŁAWA2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów