DOM HANDLOWY - MWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821561
Numer REGON: 130450900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/42887/19/381]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 130450900 NIP 56716488312020-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOM HANDLOWY - MWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina BABOSZEWO miejscowość BABOSZEWO2020-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BABOSZEWO ulica UL. ODRODZENIA nr domu 6 kod pocztowy 09-130 poczta BABOSZEWO kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.11.2019 R., REP. A NR 5733/2019, NOTARIUSZ RYSZARDA STASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOŃSKU2020-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA DOM HANDLOWY - MWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI DOM HANDLOWY - M.W. BAJKOWSCY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOM HANDLOWY - M.W. BAJKOWSCY SPÓŁKA JAWNAZ DNIA 13.11.2019 R. WSPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI DOM HANDLOWY - M.W. BAJKOWSCY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.11.2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDĘ STASIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ PŁOŃSKU, REP. A NR 5733/20192020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOM HANDLOWY - M.W. BAJKOWSCY, SPÓŁKA JAWNA2020-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000153538 2020-01-02 do dziś
5. Numer REGON1304509002020-01-02 do dziś
6. Numer NIP56716488312020-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOM HANDLOWY - MWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844612782020-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000805991 2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJKOWSKI2020-01-02 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7500 ZŁ2020-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego45000 ZŁ2020-01-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego45000 ZŁ2020-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJKOWSKA2020-01-02 do dziś
2. ImionaMARZENNA2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7500 ZŁ2020-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego45000 ZŁ2020-01-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego45000 ZŁ2020-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓLKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOM HANDLOWY - MWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844612782020-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000805991 2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-02 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-02 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-02 do dziś
456 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-01-02 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-02 do dziś
673 1 REKLAMA2020-01-02 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-02 do dziś
892 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2020-01-02 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów