GÓRSKI SZETELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-08 godz. 11:08:06
Numer KRS: 0000821534
Numer REGON: 180810363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-01-08
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/102/20/905]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180810363 NIP 51703585882020-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGÓRSKI SZETELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica AL. TADEUSZA REJTANA nr domu 23 kod pocztowy 35-326 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 20.12.2019 E., ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM SZYMONEM SKRZYPKIEM, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ SZYMON SKRZYPEK, UL.T.REJTANA 23, 35-326 RZESZÓW, REP.A NR 7532/20192020-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA GÓRSKI SZETELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW: GRZEGORZA GÓRSKIEGO, MARCINA SZETELĘ ORAZ MONIKĘ DOMINO-WOLAŃCZYK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH G.GÓRSKI, M.SZETELA S.C. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY I PRZEKSZTAŁCENIU: UCHWAŁA Z DNIA 20.12.2019 R. PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW GRZEGORZA GÓRSKIEGO, MARCINA SZETELĘ ORAZ MONIKĘ DOMINO-WOLAŃCZYK PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH G.GÓRSKI, M.SZETELA S.C. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: GRZEGORZ GÓRSKI - NIP 7952206221, REGON 180809673, MARCIN SZETELA - NIP 8133424950, REGON 180809590, MONIKA DOMINO-WOLAŃCZYK - NIP 8133279910, REGON 3645364252020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH G.GÓRSKI, M.SZETELA S.C.,2020-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2020-01-02 do dziś
5. Numer REGON1808103632020-01-02 do dziś
6. Numer NIP51703585882020-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2020-01-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MIECZYSŁAW2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZETELA2020-01-02 do dziś
2. ImionaMARCIN ZBIGNIEW2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINO WOLAŃCZYK2020-01-08 do dziś
2. ImionaMONIKA ZOFIA2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10 000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10 000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMETARIUSZOWI (KOMPLEMETARIUSZOM) DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNMIE I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2020-01-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MIECZYSŁAW2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZETELA2020-01-02 do dziś
2. ImionaMARCIN ZBIGNIEW2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów