POLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-08 godz. 11:08:06
Numer KRS: 0000821502
Numer REGON: 320943432
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-04-20
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5763/20/193]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320943432 NIP 98602327202020-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POMORSKA nr domu 112 A kod pocztowy 70-812 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 R., REP. A NR 6899/2019, NOTARIUSZ GABRIELA GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2020-01-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 MARCA 2020 R. REP. A NR 1335/2020, NOTARIUSZ GABRIELA GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO §8 UMOWY.2020-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE POLINO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI JAWNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE W POLINO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/12/2019 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ GABRIELĘ GRABOŃ - GRZEŚKOWIAK (KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, UL. KASZUBSKA 53/2, 70-226 SZCZECIN) ZA REPERTORIUM A NR 6894/2019.2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPOLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA,2020-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000374412 2020-01-02 do dziś
5. Numer REGON3209434322020-01-02 do dziś
6. Numer NIP98602327202020-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840842782020-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000798744 2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2020-01-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000.000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego35.291.000,00 ZŁ2020-04-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego29.791.000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-02 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego5.500.000,00 ZŁ2020-04-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2020-01-02 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000.000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego35.291.000,00 ZL2020-04-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.500.000,00 ZŁ2020-04-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-20 do dziś
22. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-31 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego29.791.000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. POLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (KRS: 0000798744). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. AKTUALNIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: 1) KRZYSZTOF MARSZAŁEK (PESEL 58053002517) - JAKO CZŁONEK ZARZĄDU; 2) KRYSTYNA BARBARA MARSZAŁEK (PESEL 59051003340) - JAKO CZŁONEK ZARZĄDU.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840842782020-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000798744 2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-01-02 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-01-02 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-01-02 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-01-02 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów