CAPITAL EQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821484
Numer REGON: 385208191
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-31
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/90885/19/472]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCAPITAL EQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-12-31 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 181B kod pocztowy 02-222 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@CAPITALEQUATE.PL2019-12-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CAPITALEQUATE.PL2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu128.08.2019R., REP. A NR 56292/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA NITA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY LUBIEŃSKIEJ W WARSZAWIE 03.09.2019R., REP. A NR 57509/2019, NOTARIUSZ MARTA FIGURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2 UST.2 STATUTU2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAPITAL EQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3841951092019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000800251 2019-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002019-12-31 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002019-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. OGRANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD CAPITAL EQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SKŁADZIE: DARIUSZ LANDSBERG - PREZES ZARZĄDU ROBERT JESIOŁOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU ADAM BUCZEL - CZŁONEK ZARZĄDU DARIUSZ FRANCZAK - CZŁONEK ZARZĄDU CAPITAL EQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIELIŁA PROKURY ŁĄCZNEJ URSZULI LANDSBERG KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBEGO - PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO - PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAPITAL EQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3841951092019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000800251 2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów