KAWICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821403
Numer REGON: 385157648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-30
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/19101/19/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKAWICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość ŁAŃCUT2019-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAŃCUT ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 15 kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2019 R., EMERYTOWANY NOTARIUSZ TERESA PANEK-WIŚNIOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA WIŚNIOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ RADOSŁAW WIŚNIOWSKI, UL.HETMAŃSKA 13, 35-045 RZESZÓW, REP.A NR 7419/20192019-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASIECZKO2019-12-30 do dziś
2. ImionaDANIEL ARKADIUSZ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2019-12-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASIECZKO2019-12-30 do dziś
2. ImionaDANIEL ARKADIUSZ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2019-12-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-12-30 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-12-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-30 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-12-30 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-12-30 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2019-12-30 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-30 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-12-30 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów