REAL - CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000821365
Numer REGON: 385202277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-03
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/37968/19/589]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREAL - CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SIEWNA nr domu 44 kod pocztowy 31-231 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.12.20192020-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREAL - CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080721402020-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000123369 2020-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORCZOWSKI2020-01-03 do dziś
2. ImionaMAREK2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 PLN2020-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000,00 PLN2020-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000,00 PLN2020-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORCZOWSKI2020-01-03 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 PLN2020-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000,00 PLN2020-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000,00 PLN2020-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREAL - CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080721402020-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000123369 2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2020-01-03 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-01-03 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-01-03 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-01-03 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2020-01-03 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-01-03 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-01-03 do dziś
855 ZAKWATEROWANIE2020-01-03 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów