GEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821349
Numer REGON: 351143621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-02
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/19529/19/430]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 351143621 NIP 67920358842020-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina MOGILANY miejscowość LIBERTÓW2020-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość LIBERTÓW ulica UL. GÓRA LIBERTOWSKA nr domu 16 kod pocztowy 30-444 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 16 GRUDNIA 2019 ROKU, NOTARIUSZ ARNOLD WALCZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5516/20192020-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI GEMMA MACIEJ GĄSIOREK LESZEK MLEKODAJ SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ GEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1/12/2019 Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 ROKU ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 ROKU, REP. A NR 5512/2019 PRZEZ NOTARIUSZA ARNOLDA WALCZEWSKIEGO (KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. BARSKIEJ 61). PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W WYNIKU PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU, ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM ZA REP. A NR 5516/2019 ORAZ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ.2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGEMMA MACIEJ GĄSIOREK, LESZEK MLEKODAJ SPÓŁKA JAWNA,2020-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000065105 2020-01-02 do dziś
5. Numer REGON3511436212020-01-02 do dziś
6. Numer NIP67920358842020-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849141132020-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000813802 2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOREK2020-01-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3 500 000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3 500 000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLEKODAJ2020-01-02 do dziś
2. ImionaLESZEK2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3 500 000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3 500 000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849141132020-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000813802 2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-02 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-01-02 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-02 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-02 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-02 do dziś
645 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2020-01-02 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-01-02 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów