Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-31
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/19102/19/577]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 383780828 NIP 81721937912019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość WOLA MIELECKA2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA MIELECKA nr domu 1A nr lokalu 1 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12.2019 R., REP.A NR 1812/2019, NOTARIUSZ IWONA WALASEK-BUJAK, KANCELARIA NOTARIALNA IWONA WALASEK-BUJAK NOTARIUSZ, UL.PL.ŚRENIAWITÓW 6/3, 35-032 RZESZÓW2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI WIBO JZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOLI MIELECKIEJ W SPÓŁKĘ WIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z DNIA 04.12.2019 R., REP.A NR 1806/20192019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaWIBO JZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000793153 2019-12-31 do dziś
5. Numer REGON3837808282019-12-31 do dziś
6. Numer NIP81721937912019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2019-12-31 do dziś
2. ImionaJERZY ADAM2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000 ZŁ2019-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego171 853,15 ZŁ2019-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego171 853,15 ZŁ2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837685662019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000793154 2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - WIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA WIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE JEST WSPÓDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: JERZY ZAJĄC - PREZES ZARZĄDU2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837685662019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000793154 2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-12-31 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-12-31 do dziś
338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2019-12-31 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2019-12-31 do dziś
547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-31 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-31 do dziś
752 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2019-12-31 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-12-31 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów