BDRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821262
Numer REGON: 384004730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-30
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13807/19/863]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 384004730 NIP 59932430862019-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBDRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2019-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. ELŻBIETY ZAWACKIEJ nr domu 43 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.12.2019R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW EKIERT, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM „A” NR 6684/20192019-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-12-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 11.12.2019R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW EKIERT, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM „A” NR 6679/2019 WSPÓLNICY: SYLWIA KOWALSKA WPISANA DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIP 5993043602 REGON 384004173, NORBERT BUDNY WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIP 5992996197 REGON 080486351 PODJĘLI JEDNOGŁOŚNIE UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU.2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBDRIVE SYLWIA KOWALSKA NORBERT BUDNY,2019-12-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2019-12-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBDRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849620232019-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000816051 2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2019-12-30 do dziś
2. ImionaSYLWIA2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDNY2019-12-30 do dziś
2. ImionaNORBERT ANDRZEJ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ BDRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBDRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849620232019-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000816051 2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2019-12-30 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów