ELPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-08 godz. 11:08:06
Numer KRS: 0000821238
Numer REGON: 385151953
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-30
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/12135/19/246]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina CHOROSZCZ miejscowość KRUPNIKI2019-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRUPNIKI ulica UL. KROKUSOWA nr domu 9 kod pocztowy 16-070 poczta CHOROSZCZ kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejELPRO@OZESERWIS.PL2019-12-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.OZESERWIS.PL2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.11.2019 R. W KN ADRIANA BIADAŁY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 5827/20192019-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁUB2019-12-30 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.400 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2019-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.400 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2019-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.400 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2019-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOPIUK2019-12-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.400 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2019-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.400 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2019-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.400 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2019-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847061882019-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000810607 2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaELPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847061882019-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000810607 2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-12-30 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-12-30 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-12-30 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-12-30 do dziś
527 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-12-30 do dziś
627 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2019-12-30 do dziś
735 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-12-30 do dziś
835 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-12-30 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów