ETA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-08 godz. 11:08:06
Numer KRS: 0000821232
Numer REGON: 200236825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-31
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/11897/19/610]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaETA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWAŁKI gmina SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SUWAŁKI ulica UL. WYLOTOWA nr domu 3A kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12.2019 R. W KN WOJCIECHA URBANOWICZA W SUWAŁKACH, REP. A NR 12889/2019 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ ETA PLUS S.C. A. PRELEWICZ, R. B. JUREWICZ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. 04.12.2019 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU ETA PLUS S.C. PRELEWICZ, R. B, JUREWICZ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA URBANOWICZA W KN W SUWAŁKACH, REP. A NR 12889/2019. WSPÓLNICY: - ARKADIUSZ PRELEWICZ - RYSZARD BOGDAN JUREWICZ - ETA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaETA PLUS S.C. A. PRELEWICZ, R.B. JUREWICZ,2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-12-31 do dziś
5. Numer REGON2002368252019-12-31 do dziś
6. Numer NIP84422963492019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaETA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3807516772019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000740278 2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRELEWICZ2019-12-31 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2019-12-31 do dziś
2. ImionaRYSZARD BOGDAN2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaETA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3807516772019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000740278 2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-12-31 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-12-31 do dziś
346 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2019-12-31 do dziś
446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2019-12-31 do dziś
546 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-12-31 do dziś
646 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2019-12-31 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-12-31 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-31 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów