AMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821227
Numer REGON: 361640406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-02-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/5136/20/827]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361640406 NIP 12313002922019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLIPSKA nr domu 21 nr lokalu 6 kod pocztowy 02-482 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.11.2019 R., NOTARIUSZ MARLENA CZARNOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1251/2019.2019-12-31 do dziś
208.01.2020 R., REP. A NR 17/2020, NOTARIUSZ MARLENA CZARNOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2020-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NAST. KSH FORMY PRAWNEJ AMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI, PODJĘTA ZOSTAŁA DNIA 26.11.2019 ROKU PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW AMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000560549 2019-12-31 do dziś
5. Numer REGON3616404062019-12-31 do dziś
6. Numer NIP12313002922019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840809612019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000798641 2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUMEK2019-12-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.450,00 ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.450,00 ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.450,00 ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWZOREK2019-12-31 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JERZY2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.450,00 ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.450,00 ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.450,00 ZŁOTYCH2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. AMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE AMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: „W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.” W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI AMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WCHODZI: MICHAŁ JAN KUMEK - PREZES ZARZĄDU ORAZ ARKADIUSZ JERZY WZOREK - WICEPREZES ZARZĄDU2020-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840809612019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000798641 2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-31 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-12-31 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-12-31 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-12-31 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-12-31 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-12-31 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-31 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-12-31 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów