FUNDACJA PROMOCJI HISTORII ZIEMI SANDOMIERSKIEJ

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000821158
Numer REGON: 385146188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-30
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/12542/19/768]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-12-30 do dziś
3. NazwaFUNDACJA PROMOCJI HISTORII ZIEMI SANDOMIERSKIEJ2019-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OPATOWSKI gmina IWANISKA miejscowość KOPIEC2019-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KOPIEC nr domu 1A kod pocztowy 27-570 poczta IWANISKA kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.05.2019 R. - DATA UCHWALENIA STATUTU.2019-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2019-12-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - BEZ OGRANICZEŃ.2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIECEWICZ2019-12-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIECEWICZ2019-12-30 do dziś
2. ImionaMARIA2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOFIARA2019-12-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-12-30 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-12-30 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2019-12-30 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-12-30 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-12-30 do dziś
690 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2019-12-30 do dziś
790 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-12-30 do dziś
891 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2019-12-30 do dziś
991 03 DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. BADANIE I GROMADZENIE WIEDZY Z ZAKRESU HISTORII, ARCHEOLOGII ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEM POLSKICH, 2. PROPAGOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAKO WSPÓLNEGO DOBRA, KSZTAŁTUJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ NARODOWA I REGIONALNĄ. 3. DBANIE O POZOSTAŁOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z ODPOWIEDNIMI SŁUŻBAMI PAŃSTWA. 4. POPULARYZACJA WIEDZY O PRZESZŁOŚCI ZIEM POLSKICH POPRZEZ TWORZENIE WYSTAW TERENOWYCH, PARKÓW ARCHEOLOGICZNYCH, SKANSENÓW I WSZELKICH EKSPOZYCJI MAJĄCYCH NA CELU MAKSYMALNE PRZYBLIŻENIE SPOŁECZEŃSTWU WIEDZY O PRZESZŁOŚCI.2019-12-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów