NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821151
Numer REGON: 431163464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-02-06
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/673/20/58]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 431163464 NIP 71623510412019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina NAŁĘCZÓW miejscowość DRZEWCE2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość DRZEWCE nr domu 35 kod pocztowy 24-150 poczta NAŁĘCZÓW kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY KLAUDIA KOZYRA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ARTURA KOZAKA, REP. A NR 15343/2019.2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W DRZEWCACH (KRS 0000667523); UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ KLAUDIĘ KOZYRĘ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ARTURA KOZAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NUMER 61 LOKAL 4, REP. A NR 15334/2019.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNAŁĘCZÓW ZDRÓJ, SPÓŁKA AKCYJNA2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000667523 2019-12-31 do dziś
5. Numer REGON4311634642019-12-31 do dziś
6. Numer NIP71623510412019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMJG INVESTMENTS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3636708832019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650 000 ZŁ. (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKDW 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3601187482019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15035 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 751.750,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCC83 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637308522019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15035 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 751.750,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2500100,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEKA2019-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGACKA2019-12-31 do dziś
2. ImionaALINA2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-31 do dziś
21. NazwiskoŁĘCZYCKI2019-12-31 do dziś
2. ImionaWALDEMAR GRZEGORZ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-31 do dziś
31. NazwiskoGRUSZKA2019-12-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW EUGENIUSZ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2019-12-31 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-12-31 do dziś
346 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2019-12-31 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-12-31 do dziś
571 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2019-12-31 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2019-12-31 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-31 do dziś
847 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-31 do dziś
901 21 Z UPRAWA WINOGRON2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów