POLSIKO M.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821149
Numer REGON: 385141825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-27
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22628/19/640]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLSIKO M.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY2019-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość PUŁAWY ulica UL. GOŚCIŃCZYK nr domu 11 nr lokalu 2 kod pocztowy 24-100 poczta PUŁAWY kraj POLSKA 2019-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2019 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW NOWACKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PUŁAWACH PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/2A, 24-100 PUŁAWY, REPERTORIUM A NR 7422/20192019-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZEK2019-12-27 do dziś
2. ImionaJACEK2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej37 500 ZŁ2019-12-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego37 500 ZŁ2019-12-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego37 500 ZŁ2019-12-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2019-12-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000 ZŁ2019-12-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10 000 ZŁ2019-12-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10 000 ZŁ2019-12-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaM. PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687741042019-12-27 do dziś
4. Numer KRS0000703112 2019-12-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZ REPZREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaM. PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687741042019-12-27 do dziś
4. Numer KRS0000703112 2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-12-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-12-27 do dziś
236 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2019-12-27 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-27 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-12-27 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-12-27 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-27 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-27 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-12-27 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów