MŁYN SZADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-08 godz. 11:08:06
Numer KRS: 0000821118
Numer REGON: 730203330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-06-02
Sygnatura akt[RDF/204240/20/179]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 730203330 NIP 82910013552020-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMŁYN SZADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI gmina SZADEK miejscowość SZADEK2020-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SZADEK ulica UL. NOWE MIASTO nr domu 1 kod pocztowy 98-240 poczta SZADEK kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.11.2019 R. REP. A NR 7248/2019 NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA Z KN W ŁODZI - UMOWA SPÓŁKI2020-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ Z DNIA 29.11.2019 R. ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI: MŁYN SZADEK JERZY ŁASZKIEWICZ I SYNOWIE - SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W SZADKU, POSTANOWIŁO PRZEKSZTAŁCIĆ FORMĘ PRAWNĄ SPÓŁKI MŁYN SZADEK JERZY ŁASZKIEWICZ I SYNOWIE - SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ: MŁYN SZADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. W TRYBIE ART. 551 I NAST. KSH. UCHWAŁA PODJĘTA ZOSTAŁA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W DNIU 29.11.2019 R. PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA KABARĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR 7240/20192020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMŁYN SZADEK JERZY ŁASZKIEWICZ I SYNOWIE - SPÓŁKA JAWNA,2020-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000010471 2020-01-02 do dziś
5. Numer REGON7302033302020-01-02 do dziś
6. Numer NIP82910013552020-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYN SZADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1010711112020-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000382899 2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASZKIEWICZ2020-01-02 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MARCIN2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁOTYCH2020-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7000.000,00 ZŁOTYCH2020-01-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7000.000,00 ZŁOTYCH2020-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASZKIEWICZ2020-01-02 do dziś
2. ImionaJERZY ZYGMUNT2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁOTYCH2020-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego898.224,66 ZŁOTYCH2020-01-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego898.224,66 ZŁOTYCH2020-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYN SZADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1010711112020-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000382899 2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2020-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-02 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-01-02 do dziś
377 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-02 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-01-02 do dziś
571 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2020-01-02 do dziś
635 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-01-02 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-01-02 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-02 do dziś
977 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów